75
Regulamin


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy uważnie przeczytać
poniższy regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznacznę z
zaakceptowaniem zapisów zawartych w regulaminie.
Portal Lusi.pl jest społecznościowym serwisem internetowym
(Portal/Serwis), w ramach którego użytkownicy mogą dodawać linki ze
zdjęciami do którego posiadaja prawa (opis + zdjęcie). Warunkiem
dodawania materiałów o których mowa wcześniej jest legalność samych
materiałów, jak i ich źródeł.
Treści zamieszczane przez użytkowników w Portalu Lusi.pl są dostępne
dla wszystkich użytkowników Internetu. Dostęp do treści w Portalu oraz
korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega w tej chwili żadnym
opłatom. Właściciel (dalej: „Usługodawca”) nie wyklucza jednak
wprowadzenia opłat dla Użytkowników za wszystkie lub niektóre usługi w
przyszłości. Uprzedzone to jednak zostanie uprzednią zmianą niniejszego
Regulaminu, o czym użytkownik zostanie poinformowany.

ZASADY DODAWANIA NOWYCH MATERIAŁÓW PORTALU

Każdy użytkownik może dodać dowolny materiał, pod warunkiem, że nie
narusza w ten sposób prawa. Materiał powinien być dodatkowo oznaczony
statusem: „18+”, jeżeli zawiera elementy mogące być nieodpowiednie dla
osób niepełnoletnich. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia
materiału dodanego przez użytkownika, zwłaszcza, gdy użytkownik dodał
materiał z naruszeniem prawa, albo gdy sam materiał narusza prawo lub
dobre obyczaje.

Usługodawca nie ingeruje w treść dodawanych przez użytkowników
materiałów oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
wywołane ich dodaniem do serwisu przez użytkowników. Użytkownik dodając
jakiekolwiek materiały do serwisu oświadcza, iż są one wolne od wad
prawnych.
W granicach dopuszczalnych przez prawo, użytkownik ponosi pełną
odpowiedzialność za wszystkie dodawane przez siebie materiały. Nie
uwłacza to jednak jego prawom konsumenckim.

Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby
trzecie z roszczeniami w stosunku do Usługodawcy z tytułu naruszenia
jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie przez użytkownika danego
materiału, użytkownik wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy lub
przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz, w
granicach dopuszczalnych przez prawo, przejmie na siebie w całości
koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego
oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Jeżeli
zdaniem użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu, znajdujący się na
nim materiał narusza prawo, niniejszy Regulamin lub dobre obyczaje,
użytkownik ten powinien zawiadomić o tym fakcie Usługodawce za pomocą
linku „Zgłoś” umieszczonego na stronie zawierającej dany materiał.
Zgłoszenia można też dokonać na maila ogólnego Usługodawcy, jednak w
pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia złożone za pomocą
odpowiedniego linku. Zgłoszenie może dotyczyć tylko konkretnie
wskazanego materiału, pod konkretnym („głębokim”) adresem. Za
nienależycie dokonane zgłoszenie będzie uznawane zgłoszenie bez
wskazania konkretnej treści lub żądające usunięcia danej treści i
wszystkich podobnych lub tych które będą dodane w przyszłości.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z
obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i
obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami
współżycia społecznego. W szczególności użytkownik zobowiązuje się do:
nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści o
charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo,
sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści
pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści
rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne,
komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne
podobne, działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników lub
osób, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich
oraz ich prawa do prywatności, nie zamieszczanie materiałów
zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
reklamowym, nie podejmowania działań i zamieszczania materiałów, które
mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu, nie dodawania
podpisów, tytułów, opisów, treści itp. lub materiałów nawiązujących do
wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi
obyczajami.

Korzystanie z niektórych usług świadczonych w Serwisie, w szczególności
Usługi Treści, możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych
zgodnie z niniejszym Regulaminem. W trakcie Rejestracji Użytkownik
dokonuje czynności, na które składa się: dokonanie logowania do Serwisu
za pośrednictwem serwisu Facebook potwierdzenie przez Użytkownika, że
zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego
postanowienia.
Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie przekazuje do Serwisu swoje
następujące dane zgromadzone w serwisie Facebook: imię i nazwisko,
zdjęcie profilowe, płeć, dana sieci dostępowej, nazwa użytkownika i
identyfikator użytkownika (numer konta). Dane te są przekazywane do
Serwisu “jak są”, tak jak zostały wcześniej wprowadzone do serwisu
Facebook, tym niemniej Użytkownik pozostaje zobowiązany w stosunku do
Usługodawcy do: podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i
aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób
trzecich, aktualizacji danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych
danych, zachowania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do konta
Facebook oraz nieudostępniania ich innym osobom.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób
korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty
lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów,
przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody
wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub
jego pracowników. Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek
uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego
Regulaminu spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie
ponosi on odpowiedzialności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za
treść reklam zamieszczanych w Serwisie lub zestawianych z Serwisem
przez osoby trzecie, bądź to na podstawie umowy z Usługodawcą, bądź to
samodzielnie, a także za podjęcie i sposób korzystania przez innych
Użytkowników z materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie, w
szczególności Treści.

Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w
wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu
spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on
odpowiedzialności. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób
trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie
wynika, że Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za
działalność tych serwisów lub ich zawartość. Usługodawca zastrzega sobie
prawo do trwałego lub czasowego uniemożliwienia dostępu do materiału, w
szczególności Treści, Komentarza lub odesłania zamieszczonego przez
Użytkownika w Serwisie w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu
mającym miejsce w związku z ich zamieszczeniem. Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne
występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym lub
infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik,
uniemożliwiające Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych w
Serwisie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego
podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z usług świadczonych w serwisie w
tym Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne. Użytkownik
odpowiada za ewentualne szkody Usługodawcy związane z wytoczeniem
powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w wyniku
naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez
Użytkownika w tym używane przez Użytkownika w korzystaniu z Serwisu
urządzenie.

Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym
czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Usługodawce.


REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

Każdemu użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w
sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu w tym prośby o usunięcie
konta. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila
Usługodawcy poprzez link "Kontakt" lub  www.lusi.pl@interia.pl  Usługodawca
rozpatrzy reklamację w terminie 48 godzin od dnia jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres
podany przez Użytkownika w reklamacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo
do wydłużenia terminu podanego rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy
rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka
przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci
internetowej itp.). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie
reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień -
czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres
rozpoznania reklamacji.

ZMIANA REGULAMINU

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowo zmian w
powyższym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu będzie zamieszczania w
Serwisie.


Lusi.pl - Facebook